วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา