มี  88  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates