พนักงานจ้าง(สนับสนุนการสอน)

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา
1 น.ส.ชาลินี สอนสมฤทธิ์ 27 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ปวช. การบัญชี
2  น.ส.วรุณยุพา ข้ามสาม 28  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ บธ.ม.  บริหารธุรกิจบัณฑิต
3  น.ส.ศศิลดา วัลลภัย 28  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  ปวส. การบัญชี
4  นางจิราพร  ทากูล 37  เจ้าหน้าที่ธุรการ  อคศ. ปฐมวัย