พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุราชการ วุฒิ วิชาเอก
1 นางลำพู  จับจันทร์ 54 30 กศ.ม. การประถมศึกษา
2 น.ส.อำไพ  วงศ์ตะวัน 58 26 กศ.ม. การประถมศึกษา
3 นางศิริลักษณ์ จอมสวรรค์ 47 25 กศ.ม. การจัดการทั่วไป
4 นายวิษณุ  อ่องคำ 41 21 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
5 นางสาวกัญจนพร  มณีวรรณ 25 3 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
6 นางสาวปัทมาภรณ์ มีเทียม 24 1 ค.บ. ภาษาไทย
7 นางสาวปาจรีย์  ราชวัง 28 3 ค.บ. ภาษาจีน
8 นางนาฏยา เหล่ากาวี 24 1 ศษ.ม. พลศึกษา
9 น.ส. เบญญา  ธุระกิจ 30 3 กศ.ม. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
10 น.ส. กนกทิพย์  วงศ์วาน 25 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 น.ส. ปุญชรัสมิ์  ไชยศิลป์ 33 2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ