มี  90  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุราชการ วุฒิ วิชาเอก
1 นางลำพู  จับจันทร์ 54 30 กศ.ม. การประถมศึกษา
2 น.ส.อำไพ  วงศ์ตะวัน 58 26 กศ.ม. การประถมศึกษา
3 นางศิริลักษณ์ จอมสวรรค์ 47 25 กศ.ม. การจัดการทั่วไป
4 นายวิษณุ  อ่องคำ 41 21 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
5 นางสาวกัญจนพร  มณีวรรณ 25 3 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
6 นางสาวปัทมาภรณ์ มีเทียม 24 1 ค.บ. ภาษาไทย
7 นางสาวปาจรีย์  ราชวัง 28 3 ค.บ. ภาษาจีน
8 นางนาฏยา เหล่ากาวี 24 1 ศษ.ม. พลศึกษา
9 น.ส. เบญญา  ธุระกิจ 30 3 กศ.ม. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
10 น.ส. กนกทิพย์  วงศ์วาน 25 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 น.ส. ปุญชรัสมิ์  ไชยศิลป์ 33 2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates