มี  63  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก
1 นางมุกดา ศิริวาท 58 34 ผอ.เชียวชาญ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
2 นายอนิรุทธิ์  สมร 50 8 รองผู้อำนวยการชำนาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
3 นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์ 37 13 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นางธัญญานาถ  มิวันเปี้ย 56 14 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา
5 นางกมลวรรณ ศรีเรือง 38 8 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
6 นางอารีย์รัตน์  โอดเฮิง 56 44 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การบริหารการศึกษา
7 นางสาวโสภิต  แก้วมงคล 56 32 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การบริหารการศึกษา
8 นางสาวปองจิต ชมชิด 48 8 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
9 นางสาวณัฐกา  สินธุคำ 43 20 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
10 นางเกสิรี   บรรเลง 53 14  ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา
11 นางศิริรัตน์  โพธิ์งาม 57 33 ชำนาญการพิเศษ  ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์
12 นางอรัญญา  เชื้อทอง 58 36 เชี่ยวชาญ กศ.ม การศึกษาพิเศษ
13 นางสาวนิรมล  สมหมาย 42 10 ชำนาญการ ค.บ. การประถมศึกษา
14 นางวราภรณ์  อินทร์หยุย 37 14 ชำนาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์
15 นางอรัญญา  ยอดหาญ 53 25 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์
16 นางสาวพาณี  ปัญญาไวย 52 24 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
17 นางสาวดวงเนตร  ลือโลก 50 25 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
18 นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุล 52 25 ชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน
19 นางสาวทัศวรรณ  ทุ่งเก้า 37 10 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
20 นางจริยา  เสือแซมเสริม 50 26 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
21 นางดุษฎี  ลำใย 43 18 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
22 นางสาวฉัตรนภา  ธนะธำรงรัฐ 40  13  ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
23 นางสาวเพ็ญพร  เทียมดาว 58  32  ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
24 นางปิยพร   จันทร์เข็ม 57  30  ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา
25 นางสาวบุษบา  นันทเสรี 57  26  ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
26 นางสาวปิยะนาฏ  บุญเสริฐ 51  21  ชำนาญการ ค.บ.  นาฏศิลป์
27 นายภูวนาถ  คณะนัย 46  22  ชำนาญการ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
28 นางชบาไพร  ใจติ๊บ 39  15  ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. คณิตศาสตร์
29 นางกัลยา  พลแหลม 55  28  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.บ.  บรรณรักษ์ศาสตร์
30 นายมนูญ  กันยะมี 56  25  ชำนาญการพิเศษ  วท.บ. พืชศาสตร์
31 นางลำดวน  ไตรทิพยากร 52 25 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. การบริหารการศึกษา
32 นางสาวรุจาภา  พลห่วง 59  ชำนาญการ กศ.บ.  การบริหารการศึกษา 
33 นางศิริลักษณ์  ชาป่ง 54 54  25  ชำนาญการพิเศษ กศ.บ.  การบริหารการศึกษา
34 นางทัตพร  กาศเกษม 54  30  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ. คหกรรมศาสตร์
35 นายเจษฏา  อุดถาน้อย 40  ชำนาญการ  ค.บ. ดนตรีศึกษา (สากล)
36 นางสาวอมรพันธ์  เขื่อนรอบเขต 51  25  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม. การประถมศึกษา
37 นางนงนุช  อินต๊ะจวง 46  10  ชำนาญการ  ค.บ. หลักสูตรและการสอน
38 นางทหัยรัตน์  ไชยมา 40  14  ชำนาญการพิเศษ  ศศ.ม.  ภาษาไทย
39 นางจิราพร  รสเข้ม 52  26  ชำนาญการพิเศษ  ศศ.บ.  พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
40 นางสาวนงนุช  สบายสุข 46  ชำนาญการ  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
41
นายนรินทร์  มีคำ 43  18  ชำนาญการพิเศษ  ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ
42
นายสิทธิชัย  อากาศทิพย์ 56  10  ชำนาญการ  ศษ.บ.  การบริหารการศึกษา
43
นางกรรณิการ์  สิงห์เห 38  13  ชำนาญการพิเศษ  กศ.ม.  การบริหารการศึกษา 
44
นางสมโภชน์  มารต่อม 56  34  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.บ.  วิทยาศาสตร์
45
นางพิกุล  จำปาจี 55  34  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การประถมศึกษา
46
นางสาวทศวรรณ วงศ์ตะวัน 52  10  ชำนาญการ  ศษ.บ.  สังคมศาสตร์
47
นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์ 54 24  เชี่ยวชาญ ค.บ.  การประถมศึกษา 
48
นางจินตนา  แสนไพร
56  32  ชำนาญการพิเศษ  ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ
49
นางศุภมร  ชมภูมิ่ง 49  24  เชี่ยวชาญ กษ.ม.  คณิตศาสตร์
50
นายสัญญา  เสียงหวาน 46  14  ชำนาญการพิเศษ  วท.ม.  อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
51
นายรังสรรค์  แก้วอนันต์ 52 20 ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์
52
นางสาวพิมพ์รัตน์  แสงทิพย์ 57  21  ชำนาญการพิเศษ ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
53
นางนิรมล  คนบุญ 44  14  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 
54  นางสดสี  ยอดดี 54  24  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  คหกรรมศาสตร์
55  นางพัชรินทร์  สันป่าแก้ว 45  13  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
56  นางสาวทิพพา  มหาวี
53  14  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การประถมศึกษา
57  นางบูรนันท์  สุทธนะ 59  12  ชำนาญการ ค.บ.  การประถมศึกษา 
58  นางสาวศิริลักษณ์  ใจเคลื่อน 52  14  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
59  นางกิ่งทอง ถิ่นหลวง 57  13  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
60  นางสาวภัทราพร  พรอพรวน 50  20  ชำนาญการพิเศษ  กศ.ม. การบริหารการศึกษา
61  นางสาวยุพาภรณ์  ใจเคลื่อน 56 22 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
62  นางอุไรวรรณ  สุคันธมาลา 41  19  ชำนาญการพิเศษ  ศศ.ม.  การบริหารการศึกษา 
63  น.ส. ณัฐชญาภรณ์  ปิยะวรรณกุล 40  12  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
64  นางกาบจันทร์  วงค์พุทธคำ 51  26  ชำนาญการพิเศษ  กศ.บ.  คหกรรมศาสตร์
65  นางรัชดา  ถิ่นจอม 58  26  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การประถมศึกษา
66  นางผ่องพรรณ  แก้วดวง 56  14  ชำนาญการ  ค.บ.  อนุบาล 
67  น.ส.ปุณยาพร  ชลทา
45  21  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 
68  นางอัญชลี  อุปนันไชย 45  22  ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 
69  นางพัชณี  มโนวัฒน์ 55  25  ชำนาญการ  ค.บ.  อนุบาลศึกษา 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates