มี  89  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

        โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ ได้สร้างอาคาร
ตามแบบ ป.๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ๕ ห้องเรียน ท่านเจ้าอาวาสวัดเหมืองแดงเป็นผู้อุปการะเทศบาลเมืองแพร่ร่วมสมทบและใช้กำลังแรงงานก่อสร้างของชุมชนบ้านเหมืองแดงช่วยกันก่อสร้าง สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๙ โดยเปิดเพียง ๒ ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในปีแรกมีจำนวนนักเรียน ๓๐ คน มีครูทำการสอน ๒คน คือ
        ๑. นายเสรี อินทราวุธ ครูใหญ่
        ๒. นายสวัสดิ์ สุขกันต์ ครูผู้สอน
และหลังจากนั้นมีการโยกย้ายครูมาโดยตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้แต่งตั้งให้ นางบุเขต อุทัยทัศน์ ดำรงตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีห้องเรียนทั้งหมด ๗ ห้องเรียน
        ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยทำการรื้อถอนอาคารหลังเก่า แล้วปลูกสร้างอาคารใหม่แทนเป็นอาคารเรียนแบบตึก ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
        ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ แนวหลาน มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่และได้รับนโยบายจากคณะเทศมนตรีที่จะให้เปิดชั้นอนุบาลขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จึงได้ส่งคณะครูไปอบรมเกี่ยวกับการจัดการอนุบาลที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงครามสหวิทยาลัยพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และได้ทำการสอนเฉพาะอนุบาลเท่านั้น โดยโอนนักเรียนประถมศึกษาที่มีอยู่ไปให้โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน และมีนักเรียนชั้นอนุบาลในปีแรกนั้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๓ คน
        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองสร้างอาคาร๒ชั้นเป็นอาคารตึก ๓ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครองเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๓ เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียนซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามแบบจะต้องจัดหางบประมาณก่อสร้างต่อเติมให้แล้วเสร็จภายหลัง สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งขณะนั้นบริหารงานโดย นายประเสริฐ แนวหลาน
        วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ นายประเสริฐ แนวหลาน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับคำสั่งจากกรมการปกครองให้ไปดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับ ๖ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษา) เทศบาลเมืองแพร่
        วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองแพร่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล วัดเหมืองแดง และมีคำสั่งให้ นายเอกชัย สวัสดี รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวันมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
        ปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ ๓ อีกจำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๖ ห้องเรียน ซึ่งเริ่มทำการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖ แต่ไม่ทันต่อการรองรับเด็กนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๓๖ จึงได้ขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาขอสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้องเรียนสิ้นค่าก่อสร้าง ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารสายสัมพันธ์”ซึ่งเป็นอาคารหลังที่ ๔ ของโรงเรียน ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
        โรงเรียนได้สร้างโรงประกอบอาหารจำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน บาทถ้วน) โดยได้รับสมทบจาก ดร.เมธา เอื้ออภิญญกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ บริจาคสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน จากกรมการปกครองเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนต่อเติมจำนวน๖ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตร งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ลักษณะของโรงอาหารเป็นอาคารพื้นคอนกรีต อาคารชั้นเดียว ยกพื้นสูง ๘๐ เซนติเมตร และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้งบประมาณจากโยธาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้งบประมาณก่อสร้างแท้งค์น้ำบาดาลให้โรงเรียนจำนวน ๑ ชุด
        ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสร้าง อาคารเรียนหลังที่ ๕ เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน และห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๗,๑๐๐,๐๐๐ (เจ็ดล้าน หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลัง
        ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๖ เป็นอาคาร ๓ ชั้นใต้ถุนโล่ง ๑๒ ห้องเรียน จำนวน๑ หลังเป็นเงิน ๖,๖๙๖,๐๐๐บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
        วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ กรมการปกครองโดยสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่มท๐๓๑๒.๑ /ว ๒๑๕๙เรื่อง แต่งตั้งโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่งตั้งให้นายเอกชัย สวัสดี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ ๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงและได้ย้ายสับเปลี่ยน นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ ๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
        ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนทั้ง ๔ หลัง ให้สามารถเดินไป หากันได้ทั้งหมด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นสะพานเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงหลังคาด้วยกระเบื้องโค้ง
        ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้สร้างอาคารโรงฝึกงานอาชีพ ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ขนาด ๖ x ๖ เมตรเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เป็นอาคารโรงฝึกงานอาชีพและในปีนี้โรงเรียน ได้จัดซื้อที่ดินอีก จำนวน ๑ ไร่ ติดกับบริเวณโรงเรียนเป็นเงิน ๑,๔๖๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยขออนุมัติใช้เงินโครงการอาหารกลางวันจากจังหวัดและหลังจากนั้นเทศบาลเมืองแพร่ โดยนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ ได้อนุมัติงบประมาณของเทศบาลเมืองแพร่จัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนอีก ๓ ไร่ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้สนับสนุนงบประมาณให้อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) สำหรับถมดินและปลูกหญ้าจัดทำสนามฟุตบอล
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดสร้างอาคารเรียน หลังที่ ๗ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ๑๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
        ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างปรับปรุงห้องสมุดใหม่ ซึ่งห้องสมุดเก่าคับแคบ ได้จัดสร้างบริเวณใต้ถุนอาคาร ๖ ความกว้างยาวประมาณ ๓๖ x ๑๒ เมตร โดยขออนุมัติใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนจากจังหวัด เป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นายเอกชัย สวัสดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เกษียณอายุก่อนราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน๒๕๕๔
        ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ นายสมนึก เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล วัดเหมืองแดง
วันที่ 3 มกราคม 2555 คำสั่งเทศบาลเมืองแพร่ ให้นายสมนึก เกียรติการัณย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 คำสั่งเทศบาลเมืองแพร่ ให้นางจินตนา ทุ่งเก้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 คำสั่งเทศบาลเมืองแพร่ ให้นางมุกดา ศิริวาท ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศน์ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล วัดเหมืองแดง จนถึงปัจจุบัน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates