ข้อมูลผู้บริหาร

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางมุกดา ศิริวาท วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561
2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 2 คน
        2.1 นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบฝ่ายแผนและงบประมาณ และฝ่ายบุคลากร
        2.2 นายอนิรุทธิ์ สมร วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป